Ένταξη της iSea στο Δίκτυο Παρατήρησης RIMMEL του Joint Research Centre

Το RIMMEL είναι ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα του JRC (Joint Research Centre), το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015 και θα διαρκέσει 24 μήνες.

Αυτό το έργο στοχεύει να εκτιμήσει την ποσότητα των επιπλεόντων απορριμμάτων, που καταλήγουν μέσω των ποταμών σε θαλάσσια ύδατα, με συλλογή δεδομένων, με την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου παρατήρησης, την δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης με κάμερα και τελικά χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, που προκύπτουν για να δομηθεί ένα στατιστικό μοντέλο της φόρτωσης των απορριμμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής. Το έργο RIMMEL αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), η οποία έχει ως στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ μέχρι το 2020. Ένας από τους περιγραφικούς δείκτες για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση είναι ο περιγραφέας 10 , που αναφέρεται στην αξιολόγηση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Επιπλέον, το έργο θα αναπτύξει τη μεθοδολογία RiverLitterCam, που θα παράσχει ένα καινοτόμο εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των απορριμμάτων σε περιβάλλοντα γλυκού νερού και εκβολών ποταμών. Τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της μεταφοράς των απορριμμάτων από το γλυκό νερό στην θάλασσα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ταυτοποίηση της πηγής και στην ποσοτικοποίηση. Το πρόγραμμα θα μπορέσει να βοηθήσει τους υπεύθυνους για την χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση των μέτρων διαχείρισης. Ο οργανισμός μας θα συμβάλει στο διεθνές δίκτυο παρατήρησης (RIMMEL) με τη συλλογή δεδομένων από ποταμούς στην Ελλάδα και την Ιρλανδία. Η μελέτη αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τις δραστηριότητές μας στη πάνω στα θαλάσσια απορρίμματα και μικρο-πλαστικά και συμπίπτει με τα επιστημονικά μας συμφέροντα σχετικά με τον Περιγραφέας 10 της Οδηγίας. Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσεται ένα δίκτυο ευρωπαϊκής κλίμακας, ώστε να δημιουργηθούν τα εργαλεία για την ποσοτική ανάλυση των φορτίων, των επιπλεόντων απορριμμάτων στις ευρωπαϊκές θάλασσες και σε περιβάλλοντα γλυκού νερού/ εκβολών ποταμών.

In press