Επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο διαβούλευσης για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει το θεσμικό πλαίσιο για την εναρμόνιση της χώρας, με την Οδηγία 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών μιας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη διεξήγε διαβούλευση με σκοπό τη χαρτογράφηση και κωδικοποίηση των προτάσεων των παραγωγών, των επιστημονικών φορέων, των καταναλωτών, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών της χώρας με στόχο την ανάπτυξη εθνικού σχεδίου δράσης προσαρμογής στην Οδηγία. Έχοντας συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία από το πρόγραμμα Fishing For Litter, συντάχθηκε επιστολή, ώστε να συμβάλει με προτάσεις για τα διαχειριστικά μέτρα, όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία που είναι φτιαγμένα από πλαστικό.

Το πρόγραμμα “Ψαρεύοντας απορρίμματα” του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη περιλαμβάνει τη συμμετοχή του αλιευτικού κλάδου στη μείωση των θαλασσίων απορριμμάτων. Η iSea έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο και οι επαγγελματίες αλιείς μηχανότρατας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται να συλλέξουν τα απορρίμματα που συσσωρεύονται στα δίχτυα τους ως παρεμπίπτων αλιεύματα και να τα καταγράφουν.

Οι προτάσεις μας για την ομαλή εναρμόνιση με τα άρθρα της Οδηγίας που αφορούν τα αλιευτικά εργαλεία βασίστηκαν στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους αλιείς το πρώτο τρίμηνο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στα πιο συχνά και πολυπληθή απορρίμματα που προέρχονται από εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία, όπως τα σχοινάκια γρι-γρι, οι ιχθυοπαγίδες, οι πετονιές και τα δίχτυα. Τα παραπάνω απορρίμματα που προέρχονται από αλιευτικές δραστηριότητες αναλύθηκαν ξεχωριστά γιατί θεωρούμε ότι η προσέγγιση για τη διαχείρισή τους πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στη μερίδα αλιέων που τα χρησιμοποιούν και στο υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, ώστε να είναι επιτυχής.

Διαβάστε την κοινή επιστολή της iSea και του Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη εδώ!