ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος Προγράμματος

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία έναρξης σύμβασης: 1 Αύγουστου 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμμαχία για Συμβίωση II» η iSea προκηρύσσει μία θέση εργασίας στη Θεσσαλονίκη.


Για την προτεινόμενη θέση προβλέπονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά και βασικά καθήκοντα:

1. Μέριμνα για την ορθή τήρηση του προγράμματος εργασιών, του χρονοδιαγράμματος και για τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων του έργου.

2. Συνεργασία σε καθημερινή βάση με την ομάδα έργου και τους συνεργάτες για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και την επίλυση τυχών προβλημάτων.

3. Μέριμνα για τη συλλογή και τήρηση των αρχείων που αφορούν στο έργο, στα αιτήματα πληρωμών, όπως προβλέπονται στη νομοθεσία και τις συμφωνίες που διέπουν την λειτουργία του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις» και την επιλεξιμότητα των δαπανών.

4. Μέριμνα για την έγκαιρη υλοποίηση των προκαταρκτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση των δράσεων πεδίου.

5. Μέριμνα για την ποιοτική έρευνα, σύνταξη και έγκαιρη υλοποίηση του Οδηγού Πολίτη και συνεισφορά στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

6. Ορθή οργάνωση και επιτυχημένη υλοποίηση των σεμιναρίων με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου στους προκαθορισμένους λιμένες.

7. Καλή συνεργασία και ενημέρωση της ομάδας έργου για την εξέλιξη του έργου, την υλοποίηση των παραδοτέων, την πιστοποίηση των προβλεπόμενων δαπανών και τη σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων προόδου.

8. Μέριμνα για την ορθή και έγκαιρη τήρηση των δράσεων επικοινωνίας που καθορίζονται στο Πλάνο Επικοινωνίας.

9. Μέριμνα για τον σχεδιασμό των εργαλείων και την παραγωγή του υλικού, απαραίτητου για την πραγματοποίηση των δράσεων επικοινωνίας που καθορίζονται στο Πλάνο Επικοινωνίας.

10. Διαχείριση των φυσικών μέσων επικοινωνίας και των social media στην Ελλάδα και επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο Πλάνο Επικοινωνίας.

11. Μέριμνα για την οργάνωση, υποστήριξη και υλοποίηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με τα προβλήματα που προσεγγίζει και ερευνά το προτεινόμενο έργο

Απαραίτητα – Επιθυμητά προσόντα:

1. Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση περιβάλλοντος (βιολογία, επιστήμες θάλασσας και επιστήμες περιβάλλοντος) η πτυχίο νομικών σπουδών

2. Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο αποδεδειγμένης εμπειρίας σε σχετικό αντικείμενο (αλιεία, ελασμοβράγχια, θαλάσσιες χελώνες, παρεμπίπτουσα αλίευση)

3. Καλή ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο

4. Εμπειρία στην υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατειών

5. Εμπειρία στη διαχείριση online εργαλείων και μέσων κοινωνικής και στην παραγωγή περιεχομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σε ένα μόνο έγγραφο το βιογραφικό τους σημείωμα στα ελληνικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@isea.com.gr έως τις 19 Ιουλίου 2020, αναφέροντας στο θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ-iSea». Λόγω της επείγουσας πρόσληψης, η iSea διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.