Νέα επιστημονική δημοσίευση για τη γνώση και τη στάση των Ελλήνων σε σχέση με τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης

Στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες, #zeroplastic, διερευνήθηκε η γνώση και η στάση του ελληνικού κοινού απέναντι στη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης, αναλύοντας τα ευρήματα ενός ερωτηματολογίου.

Το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά επισημαίνεται από τους επιστήμονες και στην Ελλάδα, έχει ήδη διεξαχθεί η διαβούλευση κι έχει ψηφιστεί η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης. Ωστόσο, τα ευρήματα της μελέτης μας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες δεν ήταν ενημερωμένοι σχετικά με το ζήτημα της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης, ούτε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασαν θετικές στάσεις, συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας τους να πληρώσουν και να δράσουν προκειμένου να μειώσουν τα πλαστικά τους απορρίμματα.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα της μελέτης, προτείνονται περισσότερες ενέργειες για την προώθηση της Οδηγίας, με στόχο τόσο την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όσο και στην αποτελεσματική εφαρμογή της. Επιπλέον, προτείνεται η ένταξη του ζητήματος των μικροπλαστικών στην τυπική εκπαίδευση.

Βρείτε την πλήρη δημοσίευση και τα αποτελέσματά της εδώ.