Περιφερειακή συνάντηση εργασίας του έργου MARLITER

Η δεύτερη περιφερειακή συνάντηση εργασίας του έργου MARLITER πραγματοποιήθηκε στην Κωστάντζα της Ρουμανίας στις 3-4 Ιουλίου 2019, παρουσία άνω των 30 εκπροσώπων από τους εταίρους του προγράμματος και εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, εθνικοί και τοπικοί φορείς, επιχειρήσεις, εμπειρογνώμονες).

Η συνάντηση κινήθηκε γύρω από τις ανάγκες και προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν
σε σχέση με τρεις διακριτές ομάδες δράσεων και συγκεκριμένα  α) στην ανασκόπηση, σύνθεση και αξιολόγηση της διαθέσιμης πληροφορίας,  β) στην ανάπτυξη ενός
διαδικτυακού, διαδραστικού εργαλείου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και  γ) στην ενδυνάμωση συνόλου φορέων που εµπλέκονται στην παρακολούθηση, τον περιορισμό, την ανάδειξη και εφαρμογή πολιτικών σχετικά µε τα θαλάσσια απορρίμματα. Η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, η διάχυση και πρόσβαση στην πληροφορία, η αυστηρότερη εφαρμογή του υφισταμένου νομικού πλαισίου και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων για τη διαχείριση των απειλών από τα θαλάσσια απορρίμματα, αναδείχθηκαν ως τα αναγκαία, πρώτα βήματα. Κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει όχι μόνο να γίνει σεβαστή από όλους τους πολίτες αλλά και να υιοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ομάδα έργου οριστικοποίησε τη δομή του διαδικτυακού εργαλείου
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο αποτελεί και βασικό παραδοτέο του MARLITER. Αυτή η δέσμη εργαλείων θα προσφέρει μεταξύ άλλων πρόσβαση σε ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα για τα θαλάσσια απορρίμματα και την κατάσταση του περιβάλλοντος καθώς η πληροφορία αυτή θα συλλεχθεί σε εθνικό επίπεδο και θα αφορά στις 5 χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη καλών πρακτικών, σε κενά στη γνώση, στην πληροφορία και στα δεδομένα, σε ιδιαιτερότητες σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στο διάλογο με φορείς χάραξης πολιτικής. Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “MARLIΤER: Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης με στόχο τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας”, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”, που συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (European Neighbourhood & Partnership Instrument- ENPI). Εταίροι του έργου αποτελούν ο Τομέας Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Black Sea NGO Network από τη Βουλγαρία, ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Mare Nostrum of Constanta από την
Ρουµανία, το Ερευνητικό Κέντρο Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea of
Odessa από την Ουκρανία και ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Black Sea Eco Academy of
Batumi, από την Γεωργία. Σκοπός του έργου είναι η προώθηση και η βελτίωση της
συνεργασίας για αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική παρακολούθηση και μείωση των
θαλάσσιων απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Βρείτε το Δελτίο Τύπου εδώ και το Ενημερωτικό Δελτίο εδώ