Συμμετοχή μελών της iSea σε ερευνητικές δειγματοληψίες

Συμμετοχή 4 μελών της iSea σε δύο ερευνητικές δειγματοληψίες του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Οι δύο δειγματοληψίες (27 Μαΐου και 8 Ιουνίου) αφορούσαν το πρόγραμμα 3ετής παρακολούθησης των Τεχνητών Υφάλων και τη συλλογή των φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων του νερού στην περιοχή της Πιερίας. Η εκπαίδευση των μελών περιλάμβανε χρήση ηλεκτρονικής συσκευής CTD (Conductivity, Temperature, Depth), ρευματογράφου, δειγματολήπτη νερού, τη συλλογή δειγμάτων ιχθυοπλαγκτού (Bongo net) και αλιεύματος (σύρσεις βυθού).