ΑΛΙΕΙΑ

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν δύο από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα στη χώρα. Είναι σημαντικό περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά να είναι βιώσιμες και να εξασφαλίζουν στο διηνεκές αφενός υγιή διατροφή, αφετέρου ευημερία στις αλιευτικές κοινότητες. Η εφαρμογή του Κώδικα Υπεύθυνης Αλιείας οδηγεί στην Οικοσυστημική Προσέγγιση στην Αλιεία (EAF), η οποία αποτελεί μια διαδικασία διαχειριστικών σχεδίων (risk based) τα οποία όμως καλύπτουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, όπου λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο οι οικολογικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, αλλά και οι ανθρώπινες και κοινωνικές συνιστώσες. Σύμφωνα με τον ορισμό του FAO στην οικοσυστημική προσέγγιση η αλιεία θα πρέπει να σχεδιάζεται, να αναπτύσσεται και να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζει τις πολλαπλές ανάγκες και επιθυμίες των κοινωνιών και ποτέ να μην διακινδυνεύει το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών να ωφελούνται από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που το θαλάσσιο οικοσύστημα παρέχει. Σήμερα τα περισσότερα αποθέματα της Μεσογείου βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Άμεσα λοιπόν απαιτούνται μέτρα ώστε τα αποθέματα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να επανέλθουν σε υγιή κατάσταση. Στην iSea αναγνωρίζοντας τη σημασία της αλιείας για τον ελληνικό χώρο στοχεύουμε στη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για την έρευνα και την εφαρμογή της λήψης μέτρων αλλά και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης


Καταγραφή διακινούμενων ειδών ελασμοβράγχιων στις αγορές της Θεσσαλονίκης

Τώρα μπορείς και εσύ να συμβάλλεις ενεργά στην προστασία των καρχαριών και σαλαχιών στις ελληνικές θάλασσες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα  Καταγραφή διακινούμενων ειδών ελασμοβράγχιων στις αγορές της Θεσσαλονίκης (Monitoring Marketed Elasmobranchs in Thessaloniki Metropolitan Area, M.M.E.T.) για τη καταγραφή των διακινούμενων προστατευόμενων ειδών ελασμοβράγχιων στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: συμμαχία για συμβίωση

Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η μείωση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης και των εγκαταλελειμμένων διχτυών, στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας.

Περισσότερα

Καρχαρίες και Σαλάχια σε Ελλάδα και Κύπρο

Oι καρχαρίες και τα σαλάχια έχουν παρουσία στις θάλασσες του πλανήτη μας εδώ και σχεδόν μισό δισεκατομμύριο χρόνια, με περισσότερα από 1,250 αρτίγονα είδη. Η σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα.

Περισσότερα

Πρωτοβουλία ενδυνάμωσης γνώσης σε θέματα πιστοποιημένης και βιώσιμης αλιείας

Οι πιστοποιήσεις αλιείας αποτελούν μια σχετικά νέα πρακτική που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα την πρόσβαση στα ψάρια για τις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά η δύναμη μεταφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγοντας πιστοποιημένα προϊόντα ευνοεί περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας που έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Περισσότερα

Οδηγός Νομοθεσίας για την Ερασιτεχνική Αλιεία

H iSea στα πλαίσια των δράσεών της για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος συνέταξε έναν συνοπτικό και περιεκτικό οδηγό για τους ερασιτέχνες αλιείς, το ευρύτερο κοινό αλλά και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Περισσότερα