Σε ξενίζει…μοιράσου το μαζί μας!!!

 


Το πρόγραμμα Σε ξενίζει…μοιράσου το μαζί μας!!! είναι ένα πρόγραμμα έρευνας πολιτών που στοχεύει στη μελέτη της κατανομής και της εξάπλωσης των θαλάσσιων ξενικών ειδών στην Ελλάδα, αλλά και σε γειτονικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και κυρίως την Κύπρο. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε παρατηρήσεις/καταγραφές που στέλνονται από πολίτες-ερευνητές που αγαπούν, αλληλεπιδρούν και γνωρίζουν τη θάλασσα. Στη συνέχεια, μια ομάδα ερευνητών αναγνωρίζει τα είδη και αξιοποιεί επιστημονικά την πληροφορία. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλέγονται δείγματα θαλάσσιων ξενικών και σπανίων που αποστέλλουν οι επιστήμονες πολίτες, με στόχο τη μελέτη της βιολογίας και της οικολογίας τους στις ελληνικές θάλασσες, ώστε να συμβάλει στη διαχείριση του προβλήματος.

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα…

 O χάρτης των παρατηρήσεων

Ο χάρτης ανανεώνεται σε μηνιαία βάση

Πως μπορείς να βοηθήσεις;

1. Γίνε μέλος στο group του προγράμματος στο Facebook και ανέβασε τις φωτογραφίες σου με θαλάσσια ξενικά είδη ή θαλάσσια είδη που δεν γνωρίζεις
2. Ενημέρωσε τους φίλους σου και κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να στείλει τις παρατηρήσεις του

Τι είναι τα ξενικά είδη;

   • Ξενικά είδη ή ξένα (με βάση το Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014): είναι ζώντα δείγματα ενός είδους, ενός υποείδους ή μιας κατώτερης ταξινομικής βαθμίδας ζώων, φυτών, μυκήτων ή μικροοργανισμών τα οποία εισάγονται εκτός του φυσικού τους εύρους εξάπλωσης
   • Χωροκατακτητικά είδη: είναι ξενικά είδη των οποίων η εισαγωγή ή η εξάπλωση έχει διαπιστωθεί ότι απειλεί ή επηρεάζει δυσμενώς τη βιοποικιλότητα και τις σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες
   • Χωροκατακτητικά είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος: είναι χωροκατακτητικά είδη των οποίων οι δυσμενείς επιπτώσεις έχουν κριθεί ότι απαιτούν συντονισμένη δράση σε ενωσιακό επίπεδο
   • Λεσσεψιανοί μετανάστες: είναι θαλάσσια είδη που μεταναστεύουν μέσω της διώρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις ακολουθείτε η αντίθετη πορεία

Ποιά προβλήματα προκαλούν;

Στη Μεσόγειο εντοπίζονται περίπου 1.000 θαλάσσια ξενικά είδη εκ των οποίων περισσότερα από 300 έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Από αυτά αρκετά θεωρούνται χωροκατακτητικά (εισβολικά) και προκαλούν σημαντικά οικολογικά προβλήματα, όπως ο εκτοπισμός αυτόχθονων ειδών, η απώλεια  γονότυπων , η αλλαγή της δομής των αυτόχθονων κοινοτήτων, η αλλαγή των τροφικών πλεγμάτων κ.α. Παράλληλα, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, καθώς επηρεάζουν την αλιεία, τον τουρισμό κ.α. Η Ε.Ε. έχει υπολογίσει το οικονομικό αποτύπωμα των εισβολικών ειδών στα 12 δισ. ευρώ ετησίως.  Τέλος, ορισμένα είδη, όπως ο Λαγοκέφαλος, (Lagocephalus sceleratus) είναι τοξικά και η κατανάλωση τους μπορεί να επιφέρει μέχρι και  θάνατο, ενώ άλλα, όπως το Λεονταρόψαρο, (Pterois spp.) είναι δηλητηριώδη και η επαφή με τον άνθρωπο μπορεί να είναι  πολύ επώδυνη έως και θανατηφόρα.

Πώς εισέρχονται στη Μεσόγειο;

Η  κύρια πηγή εισόδου των ξενικών ειδών στη Μεσόγειο είναι η Διώρυγα του Σουἐζ με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των ειδών που εισέρχονται να προέρχεται από τον Ινδο-Ειρηνικό και την Ερυθρά. Παράλληλα, πολλοί οργανισμοί έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο μέσω της ναυσιπλοΐας, εξαιτίας της επικάθισης οργανισμών σε πλοία ή μέσα από το θαλάσσιο έρμα των πλοίων. Άλλες πηγές είναι η υδατοκαλλιέργεια, οι διαφυγές και οι απελευθερώσεις από ενυδρεία.

Σχετική νομοθεσία

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ισχύει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 που αφορά την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών και προβλέπει μια δέσμη μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε όλες τις χώρες μέλη σε σχέση με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα ειδών που απασχολούν την Ε.Ε.. Βρείτε τη λίστα εδώ.

Παράλληλα, τα ξενικά είδη συμπεριλαμβάνονται και στην Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) ως ξεχωριστός περιγραφέας για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων του από τα κράτη μέλη. Επίσης,  αναφέρονται και στη Στρατηγική για την βιοποικιλότητα για το 2020 της Ε.Ε. ως Ειδικός στόχος 5: καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών

Επιπλέον, για τα είδη της οικογένειας Tetraodontidae ισχύει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 με βάση τον οποίο πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν διατίθενται στην αγορά. Τέλος, υπάρχει και μια σειρά άλλων νομοθεσιών που συνδέονται με τα ξενικά είδη, όπως ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 για τη  χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, αλλά και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

Στην Ελλάδα ισχύει ο ΝΟΜΟΣ 3937 ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με τον οποίο τα εισβάλλοντα ξενικά είδη υποδιαιρούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο εξάπλωσής τους και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στη δομή και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων εισβαλλόντων ξενικών ειδών. Τα σχέδια περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τα εξής θέματα:

α) Την πρόληψη εισαγωγής εισβαλλόντων ξενικών ειδών, την ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών.
β) Τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξάλειψη, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η πρόληψη της διάδοσης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών.
γ) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον μακροπρόθεσμο περιορισμό της εξάπλωσης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών.
δ) Την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων που επηρεάστηκαν από την εγκατάσταση πληθυσμών εισβαλλόντων ξενικών ειδών.

 

Η ομάδα

Υπεύθυνος  προγράμματος: Νικόλαος Δούμπας
Συλλογή Δεδομένων: Νικόλαος Δούμπας, Γιώργος Ρωμανίδης- Κυριακίδης, Αλέξανδρος Καμινάς, Φίλιππος Μαράκης, Βασίλης Μηνασίδης, Θάνος Αναστασιάδης

Ομάδα αναγνώρισης:

Ψάρια: Francesco Tiralongo, Στέφανος ΚαλογήρουΙωάννης Γιώβος, Περικλής Κλείτου, Giacomo Bernardi

Καρκινοειδή: Joachim Langeneck, Περικλής Κλείτου, Fabio Crocetta, Νίκη Χαρτόσια

Μαλάκια: Fabio Crocetta, Δημήτρης Πουρσανίδης

Κνιδόζωα: Fabio CrocettaJoachim LangeneckStefano PirainoFerdinando Boero

Εχινοδέρματα: Joachim Langeneck

ΦύκηΠερικλής ΚλείτουPaolo Balistreri 

Εδραία ασπόνδυλα: Βασίλης Γεροβασιλείου

Άλλοι Συνεργάτες: Sara Almabruk, Lydia Alvanou, Rigers BakiuMichel BaricheMurat Celik, Aris Christidis, Alan DeidunHalit Filiz, Panagiota KatikouStelios KatsanevakisSerpil Sağır OdabaşıSezginer TuncerMichail RagkousisUmut Uyan

Δελτία Τύπου

Δημοσιεύσεις στο Τύπο, Blogs και Forum

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

α) Σε επιστημονικά περιοδικά

β) Σε επιστημονικά συνέδρια

 • Marmara, D., Keramidas, I., Paravas, V., Giovos, I. (2017). The invasive Lionfish in Greece. Workshop on the Lionfish in the Eastern Mediterranean Sea: New problems, new solutions: Distribution, Eradication & Utilization, Antalya, Turkey.
 • Giovos, I., Doumpas, N., Ioannou, I., Sarafidou, G., Marmara, D., Paravas, V., (2017). Is Alien to you...Share it!!! A Citizen Science Project on alien species in Greece. ESENIAS Conference, Sofia, Bulgaria.
 • Keramidas, I., Doumpas, N., Kleitou, P., Tiralongo, F., Bernardi G., Romanidis-Kyriakidis, G., Marmara, D.,  Giovos, I. (2018). Is it Alien to you?? Share it!!: Citizen scientists monitoring Non-Indigenous species in Greece. 12th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries Ionian University, Corfu, 30 May – 3 June 2018
 • Doumpas, N., Giovos, I., Kalogirou, S. (2018). The misconception of pufferfish consumption in Greece through social media sentiment analysis. ESENIAS & DIAS Conference 2018, 8th ESENIAS Workshop, Bucharest, 2018
 • Naasan Aga-Spyridopoulou,R. ,Giovos, I., Kleitou,P. , Christidis,A., Langeneck,J. , Kalogirou,S. (2019).Preliminary results on the distribution extension of five data-limited fish species in the eastern Mediterranean Sea. 14thICZEGAR,Thessaloniki, Aristotel University of Thessaloniki, 27-30 June 2019
 • Giovos, I., Doumpas, N. (2019). Alien species: iSea actions in recording marine alien species and raising public awareness on edible alien species. First regional meeting in the context of the project Invalis, Athens, 29 October 2019
 • Doumpas, N. (2020). Pick The Alien, Introducing edible alien species to the Greek market. Lionfish Knowledge Exchange Workshop, Adressing Invasive Alien Species Threats at Key Marine Biodiversity Areas Project, MarIAS, 4 November - 5 November 2020
 • Doumpas, N. (2020). Pick The Alien. Developing the lionfish seafood market in Greece. Virtual DEMA 2020, Lionfish Update Panel: Lionfish Universe, 20 November 2020

Συνεργασίες

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων συνεργασιών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως Φορείς Διαχείρισης Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, καταδυτικά κέντρα, αλιευτικούς συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, με σκοπό την ενημέρωση της λίστας με τα υδρόβια ξενικά είδη της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η iSea συνεργάζεται με το εργαστήριο θαλάσσιων και περιβαλλοντικών ερευνών στην Κύπρο MER - Marine & Environmental Reserach Lab, το Ελληνικό Δίκτυο για τα Υδρόβια Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΕΛΝΑΙΣ) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Αλλόχθονα Είδη (EASIN). Αν επιθυμείς και εσύ να γίνεις συνεργάτης του προγράμματος επικοινώνησε μαζί μας στο [email protected]

Εταίροι του προγράμματος

Εθνικοί και Διεθνής Φορείς-Δίκτυα Πληροφοριών

        

Οργανώσεις και Προγράμματα

            

Πανεπιστήμια

  

Φορείς Διαχείρισης

Καταδυτικά Κέντρα

   

Forums 

Συνεργαζόμενα γκρουπ στο Facebook

Mediterranean Marine Life

Fauna marina mediterranea

Ξενικά ζώα σε Ελλάδα & Κύπρο

Ο Μυοκάστορας στην Ελλάδα

HΕLLENIC MALACOLOGY

Στέκι ψαροτουφεκάδων

Spinning Anglers Team

SPINNING ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες και Τσούχτρες στην Ελλάδα - Jellyfish in Greece

Heavy Casting Fishing

Χρηματοδότηση

Το 2019 το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Vodafone στο πλαίσιο του προγράμματος WoD. Βρείτε την τελική έκθεση εδώ.

Εκπαιδευτικό Υλικό