Πιλοτική Τοποθέτηση Παγίδων

Προώθηση υπεύθυνων αλιευτικών πρακτικών μέσα από τη χρήση καινοτόμων εργαλείων. Για πρώτη φορά στη θάλασσα της Μεσογείου θα υλοποιηθεί πιλοτική χρήση παγίδων ειδικά σχεδιασμένων για την προσέλκυση των λεονταρόψαρων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τοπικούς επαγγελματίες αλιείς σε προκαθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος.