Ενημερωτικά Σεμινάρια

 

Ενημέρωση της κοινωνίας για τα ξενικά είδη των ελληνικών θαλασσών, τα προβλήματα και τις επιπτώσεις τους. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης  της τοπικής κοινωνίας θα συνεχιστούν με σκοπό την ολιστική πληροφόρηση των παρευρισκόμενων για τα ξενικά είδη που διαβιούν στις ελληνικές θάλασσες, τα τοξικά/δηλητηριώδη είδη, τις επιπτώσεις τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και τους τρόπους μείωσης των πληθυσμών και της διασποράς τους.