Ξενικά και εισβολικά είδη

Τι είναι τα ξενικά είδη;

Ξενικά είδη ή ξένα (με βάση το Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014): είναι ζώντα δείγματα ενός είδους, ενός υποείδους ή μιας κατώτερης ταξινομικής βαθμίδας ζώων, φυτών, μυκήτων ή μικροοργανισμών τα οποία εισάγονται εκτός του φυσικού τους εύρους εξάπλωσης
Χωροκατακτητικά είδη: είναι ξενικά είδη των οποίων η εισαγωγή ή η εξάπλωση έχει διαπιστωθεί ότι απειλεί ή επηρεάζει δυσμενώς τη βιοποικιλότητα και τις σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες
Χωροκατακτητικά είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος: είναι χωροκατακτητικά είδη των οποίων οι δυσμενείς επιπτώσεις έχουν κριθεί ότι απαιτούν συντονισμένη δράση σε ενωσιακό επίπεδο
Λεσσεψιανοί μετανάστες: είναι θαλάσσια είδη που μεταναστεύουν μέσω της διώρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις ακολουθείτε η αντίθετη πορεία

 

Ποιά προβλήματα προκαλούν;

Στη Μεσόγειο εντοπίζονται περίπου 1.000 θαλάσσια ξενικά είδη εκ των οποίων περισσότερα από 300 έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Από αυτά αρκετά θεωρούνται χωροκατακτητικά (εισβολικά) και προκαλούν σημαντικά οικολογικά προβλήματα, όπως ο εκτοπισμός αυτόχθονων ειδών, η απώλεια γονότυπων , η αλλαγή της δομής των αυτόχθονων κοινοτήτων, η αλλαγή των τροφικών πλεγμάτων κ.α. Παράλληλα, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, καθώς επηρεάζουν την αλιεία, τον τουρισμό κ.α. Η Ε.Ε. έχει υπολογίσει το οικονομικό αποτύπωμα των εισβολικών ειδών στα 12 δισ. ευρώ ετησίως. Τέλος, ορισμένα είδη, όπως ο Λαγοκέφαλος, (Lagocephalus sceleratus) είναι τοξικά και η κατανάλωση τους μπορεί να επιφέρει μέχρι και θάνατο, ενώ άλλα, όπως το Λεονταρόψαρο, (Pterois spp.) είναι δηλητηριώδη και η επαφή με τον άνθρωπο μπορεί να είναι πολύ επώδυνη έως και θανατηφόρα.

Μάθε τα ξενικά είδη των ελληνικών θαλασσών εδώ

Χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι

Ελληνικό Δίκτυο για τα Υδρόβια Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΕΛΝΑΙΣ)
European Alien Species Information Network – EASIN
IUCN MedMIS
INVASIVESNET
CIESM Atlas of Exotic Species in the Mediterranean
European code of conduct on recreational boating and invasive alien species