Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο

 

Τρία είδη αγγελοκαρχαριών (ρίνες) εντοπίζονται στη Μεσόγειο, η Ακανθορίνα (Squatina aculeata), η Ματορίνα (S. oculata) και ο Αγγελοχαρίας (S. squatina), με τους πληθυσμούς τους να έχουν αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδινεύοντες στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγω παλαιότερων μειώσεων πληθυσμών αλλά και πολλών τοπικών εξαλείψεων. Καθώς είναι απαραίτητη η ενίσχυση της προστασίας τους αναπτύχθηκε το «Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Μεσόγειο» (MedRAP), αλλά και το «Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση Αγγελοκαρχαριων στις Γεωγραφικές Υποπεριοχές του Αιγαίου και της Κρήτης» (SubRAP22/23), ώστε να παρέχουν ένα πλαίσιο για τη διατήρησή τους.

Πρόσφατες καταγραφές από αγγελοκαρχαρίες γύρω από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα υποδεικνύουν ότι η περιοχή πιθανόν είναι πολύ σημαντική για τους πληθυσμούς τους στη Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο» στόχευε:

  • να βελτιώσει και να ενισχύσει τη διατήρηση των αγγελοκαρχαρίων στην Ελλάδα, και
  • να προωθήσει τη διατήρηση των ελασμοβράχιων στη χώρα.

Μέσω αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε περαιτέρω έρευνα για την υποστήριξη δράσεων προστασίας και πολιτικών διατήρησης του είδους. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • προσδιορισμός πιθανών κρίσιμων περιοχών αγγελοκαρχαριών, με βάση τους οικοτόπους στους οποίους παρατηρήθηκαν  αγγελοκαρχαρίες
  • ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διατήρησης σε περιοχές που είναι κρίσιμες για τους αγγελοκαρχαρίες αλλά δεν διαθέτουν επαρκή προστασία,
    διοργάνωση πέντε workshop για την ανάπτυξη ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών και τοπικών φορέων σχετικά με την αναγνώριση, τις ορθές πρακτικές και τη συλλογή δεδομένων για τους αγγελοκαρχαρίες,
  • μετάφραση και διανομή οδηγών χειρισμού αγγελοκαρχαριών και πινακίδων αναγνώρισης,
  • δύο συναντήσεις με το αρμόδιο υπουργείο και τις σχετικές εθνικές αρχές, για τη συζήτηση της υιοθέτησης του MedRAP και του SubRAP 22/23 και τη μεταφορά της σύστασης GFCM / 42/2018/2.

Εταίροι:

Συνεργάτες:

Χρηματοδότες:

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο» υλοποιήθηκε από την iSea, με την συνεργασία της Shark Trust, με την υποστήριξη του Angel Shark Project και χρηματοδότηση του Shark Conservation Fund. Συνολικός προϋπολογισμός: $22,000.