Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδας

Η iSea σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικών για τους Καρχαρίες της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) ανέλαβε την προετοιμασία και την σύνταξη της εθνικής λίστας των χονδριχθύων της Ελλάδας.

Οι χονδριχθείς (καρχαρίες, βάτοι και χίμαιρες) έχουν παρουσία στις θάλασσες του πλανήτη μας εδώ και σχεδόν μισό δισεκατομμύριο χρόνια, με 1.282 αρτίγονα είδη. Η σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα. Στις ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται τουλάχιστον 67 είδη χονδριχθύων. Ωστόσο, σχετικά με την κατανομή αλλά και τον ακριβή αριθμό ειδών που υπάρχουν στην Ελλάδα υπήρχαν πολλά κενά γνώσεων που έπρεπε να καλυφθούν.

Στόχος αυτού του έργου ήταν η προετοιμασία μιας νέας επικαιροποιημένης εθνικής λίστας χονδριχθύων, η οποία περιέχει όλα τα είδη που εντοπίζονται στις Ελληνικές θάλασσες.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας,
  • δύο στρογγυλά τραπέζια συζήτησης και workshops με Έλληνες ερευνητές που ασχολούνται με τη μελέτη των χονδριχθύων,
  • δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου που περιέχει τη νέα επίσημη εθνική λίστα και πληροφορίες για κάθε είδος στα ελληνικά και στα αγγλικά, με συγγραφείς όλους τους εμπλεκόμενους,
  • εκτύπωση έντυπων εκδόσεων της λίστας και διανομή τους σε αρμόδιες αρχές και εμπλεκόμενους φορείς.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ελληνική Λίστα Χονδριχθύων

Χρηματοδότηση

Το έργο «Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδος» χρηματοδοτήθηκε από τον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις Διατήρησης Βιοποικιλότητας» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου. Προϋπολογισμός: 3.000 €. Δικαιούχος: iSea. Συνεργαζόμενοι φορείς: IUCN Shark Specialist group